ໂລກຮ້າຍ ໂຄວິດ19(COVID19) - ໄທເກີ້ ສອນປະດິດ
2,105 views