+ ເບິ່ງວິດີໂອ, ໂທລະພາບ ແລະ ຟັງວິທະຍຸ ແບບບໍ່ຈໍາກັດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດາຕ້າ 3G/4G ສໍາລັບເບີຂອງ Unitel ເທົ່ານັ້ນ
+ ອາຍຸການນໍາໃຊ້ 7 ວັນ ນັບແຕ່ມື້ລົງທະບຽນບໍລິການ. ຫຼັງຈາກໝົດອາຍຸການນໍາໃຊ້ ລະບົບຈະສືບຕໍ່ການນໍາໃຊ້ໃຫ້ແບບອັດຕະໂນມັດ
+ ເພື່ອລົງທະບຽນ ທ່ານສາມາດກົດປຸ໋ມຢູ່ລຸ່ມນີ້, ຫຼື ກົດ *927*1# ແລ້ວກົດໂທອອກ
+ ຄ່າບໍລິການ 3.000 ກີບ/ອາທິດ
+ ເພື່ອຍົກເລີກກົດ *927*0#
+ ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ : 109
+ ເພື່ອລົງທະບຽນໂທ *927*1# ຫຼື ພິມ ON ສົ່ງຫາເບີ 927