ພ່ໍແມ່ກີດກັ້ນ - Pipo DerNi ft. STS 73 (Acoustic guitar)
1,835 views